KLIMA
 Image
Zahvaljujući razvijenosti svog reljefa, visovima do kojih se dolazi blagim usponima, Maljen ima povoljnu klimu. Međutim, Divčibare, sa svih strana okružene visovima koji ih štite od vetrova, imajujoš povoljniju, blažu klimu.
Ispitivanja klime Divčibara otpočeta su 1929. godine, kada je Aleksandar Jovanović, direktor Srednje poljoprivredne škole u Valjevu, od 28. jula do 7. septembra posmatrao kretanje temperature, dane sa padavinama, dane sa maglama i vetrove.
Na osnovu posmatranja klime u jednom dužem periodu od strane Hidrometeorološkog zavoda Srbije, ustanovljeno je da Divčibare imaju pogodnu srednju godišnju temperatu-ru, sa toplijom jeseni od proleća, što ukazuje na izrazito ugodne klimatske uslove. Prosečna visina padavina godišnje iznosi 924 mm. Februar i septembar su meseci sa naj-manje padavina (41 mm i 51 mm). Prosečan broj dana u kojima ima padavina iznosi godišnje 126,3. Od svih meseci u godi-ni septembarje najsuvljiJer ima svega 5,4 dana sa padavina-ma. Zahvaljujći svome položaju, Divčibare imaju prosečno godišnje 289 dana bez vetra, štoje vrlo povoljna okolnost. Vetar najčešće duva iz severozapadnog i severnog pravca, a prosečna mu je jačina 4,4 m/sek. Godišnji prosek od 55% pokrivenosti neba oblacima takođe ukazuje na dobru osunčanost Divčibara, što pruža veoma dobre uslove za klimatski oporavak. Do ovako povoljne osunčanosti dolazi blagodareći tome što divčibarsko tle uglavnom blago pada u istočnom, južnom i jugozapadnom pravcu.
 
Image 
 
Zahvaljujući svojim izrazito pogodnim uslovima, klima Divčibara, shodno zaključku Balneo-klimatološkog in-stituta Srbije (broj 620/63 od 29. maja 1963. godine) može se koristiti za lečenje. Prema nalazu Instituta, za lečenje dolazi u obzir korišćenje sledećih činilaca: sniženog vazdušnog pritiska, čistoće vazduha, odnosno smanjene koncentracije i broja alergena, ultraljubičastog zračenja i psihosomatskog dejstva sredine. Institutje utvrdio da se na Divčibarama mogu lečiti sledeća oboljenja:
a) oboljenja pluća: bronhijalna astma; hronični bron-hitis; emfizem pluća, bilo koje etiologije; bronhiektazije, ukoliko se proces ne nalazi u akutnoj egzacerbaciji;
b) oboljenja sa neurovegetativnim poremećajima: neurocirkulatorna astenija; hipertireoza;
v) stanje rekonvalescencije: posle akutnih infektivnih bolesti; TVS pleuritisa; TVS peritonitisa; pneumonija i bronhopneumonija; hirurških intervencija;
g) opšti poremećaji: astenija i mršavost; hipohromna i normohromna anemija;
d) dermatoze kojima je potrebna helioterapija.